A5 Investice do vzdělávání

Opatření A5 Investice do vzdělávání má za cíl zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury vzdělávání na území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, což představuje podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání (podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol), pro základní vzdělávání v ZŠ i středních školách (podpora výuky cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, digitálními technologiemi), pro celoživotní vzdělávání (komunitní školy aj.) ale také infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže, avšak pouze ve vazbě na klíčové kompetence uvedené v Programové dokumentu IROP. V rámci tohoto opatření budou podporovány aktivity zaměřené na stavební úpravy a nákup vybavení zaměřený na výšení kvality podmínek pro výuku a doplňkové aktivity podpory, mezi které řadíme výsadbu zeleně v okolí vzdělávacích zařízení. V rámci opatření Školství se MAS bude řídit pravidly IROP, tzn. že, nebudou podporovány žádné opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginálních skupin, jako jsou etnické skupiny dětí a žáků a ostatních dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, omezením či sociálním omezením).

Opatření CLLD Školství má také vazbu na projekt Místní akční plán (MAP) vzdělávání, který bude realizován na území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, v rámci kterého je ORP Jeseník a MAS.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1. 9.2021 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: 11. výzva A5 Investice do vzdělávání III. Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 9. 2021 do 12:00 31. 10. 2021 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 4 918 573,07,- Kč Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdaj ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2018 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: 10. výzva A5 Investice do vzdělávání II. Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1.11. 2018 do 12:00 31. 1. 2019 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 694.201,10 Kč Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2017 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:  5. výzva A5 Investice do vzdělávání Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1.11. 2017 do 12:00 10. 1. 2018 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 12 mil. Kč Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů Výz ... (více)