3. Výzva IROP Hasiči

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 5. 12. 2023  3. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

Celková výše finanční alokace 3. výzvy MAS pro IROP - Hasiči - 6 000 000, 00 Kč

Příjem žádosti o dotaci: od 5. 12. 2023 do 10. 1. 2024

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 61 „Hasiči – SC 5.1 (CLLD)“

Aktivita Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V:

  • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
  • pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany 
  • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou (nepovinnou) částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov.

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 61 IROP https://irop.mmr.cz/getmedia/41ae71a8-1cda-48f7-9424-5c58764ccd77/SPPZP_SC-5-1_HASICI_30-5-2023.pdf.aspx?ext=.pdf

Podání probíhá mimo MS21+. Záměr ve formátu .pdf je nutné zaslat do datové schránky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (ID: pbw67rj)

Průběžné informace poskytuje: Filip Vlachopulos, +420 605 197 805, vlachopulos@masjesenicko.cz

Seznam přijatých projektových záměrů 3. výzva - IROP - Hasiči

Ke stažení