4. Výzva IROP Veřejná prostranství

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 12. 12. 2023  4. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

Celková výše finanční alokace 4. výzvy MAS pro IROP - Veřejná prostranství - 11 500 000, 00 Kč

Příjem žádosti o dotaci: od 12. 12. 2023 do 17. 1. 2024

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 73 „Veřejná prostrantství – SC 5.1 (CLLD)“

Aktivita Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí:

  • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí; pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
  • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství
  • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 73 IROP https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/73vyzvairop

Podání probíhá mimo MS21+. Záměr ve formátu .pdf je nutné zaslat do datové schránky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (ID: pbw67rj)

Průběžné informace poskytuje: Filip Vlachopulos, +420 605 197 805, vlachopulos@masjesenicko.cz

Seznam přijatých projektových záměrů 4. výzva - IROP - Veřejná prostranství