1. Výzva IROP Mateřské školy

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 7. 11. 2023  1. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

Celková výše finanční alokace 1. výzvy MAS pro IROP - Vzdělávání I - 11 200 000,00 Kč

Příjem žádosti o dotaci: od 7. 11. 2023 do 12. 12. 2023

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 48 „Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)“

Aktivita Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

  • Navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS
  • Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí
  • Navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

Podání probíhá mimo MS21+. Záměr ve formátu .pdf je nutné zaslat do datové schránky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (ID: pbw67rj)

Průběžné informace poskytuje: Filip Vlachopulos, +420 605 197 805, vlachopulos@masjesenicko.cz

Seznam přijatých projektových záměrů 1. výzva - IROP - Mateřské školy