5. Výzva IROP Doprava

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 10. 1. 2024  5. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

Celková výše finanční alokace 5. výzvy MAS pro IROP - Doprava - 2 395 107,00 Kč

Příjem žádosti o dotaci: od 10. 1. 2024 do 14. 2. 2024

Výše dotace95 % z celkových způsobilých výdajů

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 60 „Doprava – SC 5.1 (CLLD)“

Aktivita: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 60 IROP https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop

Podání probíhá mimo MS21+. Záměr ve formátu .pdf je nutné zaslat do datové schránky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (ID: pbw67rj)

Průběžné informace poskytuje: Filip Vlachopulos, +420 605 197 805, vlachopulos@masjesenicko.cz

Ke stažení