A3 Zázemí sociální inkluze

Vážení žadatelé, radi bychom Vás informovali, že se již nebudou vyhlašovat výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu z důvodu vyčerpané alokace. Děkujeme za pochopení

Opatření A3 Zázemí sociální inkluze má za cíl vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vedoucích k sociální inkluzi a pro obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny současných služeb sociální práce s cílovými skupinami a v rámci aktivity komunitních center podporuje i ostatní služby komunitního a veřejného charakteru. Mezi podporované aktivity v rámci aktivity „Rozvoj sociálních služeb“ řadíme rekonstrukce a vybavení stávajících prostor, výstavbu, popř. nákup objektů pro realizaci současné sociální služby v nevyhovujícím prostoru, vybudování zázemí pro terénní služby a vybavení terénních služeb materiálem potřebným pro práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, přestavbu azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch domů, s vysokou koncentrací lidí. Podpora bude směřovat tedy k sociální inkluzi, podporovány budou ambulantní, terénní i pobytové služby.

Aktivita „Rozvoj komunitních center“ podporuje vznik komunitních center. Komunitní centra budou sloužit pro sociální, vzdělávací a kulturní aktivity a ke zmírnění či odstranění krizových situací (setkávání osob s dalšími lidmi včetně možnosti využití služeb centra). Komunitní centra poskytují kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě také sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování, ovšem poskytování registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je zde možné, ale nepovinné.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.10.2018 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: POZOR, změna termínu ukončení výzvy. Z technických důvodů v systému MS2014+ ŘO prodlužuje termín uzavření výzvy a to do 14.12.2018 do 14h. 7. výzva A3 Zázemí sociální inkluze II. Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 10. 2018 do 1 ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 11.9.2017 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:  3. výzva A3 Zázemí sociální inkluze Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 11. 9. 2017 do 12:00 10. 1. 2018 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů Výz ... (více)