A2 IZS - řízení rizik

Vážení žadatelé, radi bychom Vás informovali, že se již nebudou vyhlašovat výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu z důvodu vyčerpané alokace. Děkujeme za pochopení

Opatření A2 IZS – řízení rizik má za cíl zlepšit technickou vybavenost jednotek dobrovolných hasičů a zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, stejně jako vybudování či stavební úpravy stanic, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti stanic vůči účinkům mimořádné události, tak aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Podporované aktivity “Technika pro integrovaný záchranný systém“ a „Stanice integrovaného záchranného systému“ budou zaměřené na pořízení specializované techniky, přizpůsobení stanic IZS a věcných prostředků pro výkon činnosti v podmínkách, které mají negativní vliv na krajinu, zemědělské plodiny, lesy, infrastrukturu dopravy a průmyslu, obytné a veřejné budovy a také k podpora zajištění odolnosti stanic základních složek IZS. Mezi specializovanou techniku řadíme dopravní automobil (nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy). Mezi negativní podmínky patří: nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, orkány, větrné smršti, sucho, únik nebezpečných látek. Území MAS, tj. ORP Jeseník se týkají zvýšená rizika z mimořádných událostí jako orkány a větrné smrště a sněhové srážky, masivní námrazy (Území vymezené pro specifický cíl 1.3 - „Seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek“ je přílohu č. 5 Programového dokumentu IROP http://www.sf.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=763013. Podpora musí být v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020“.

POZOR, změna termínu ukončení výzvy. Z technických důvodů v systému MS2014+ ŘO prodlužuje termín uzavření výzvy a to do 14.12.2018 do 14h. Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 10. 2018 do 14:00 14. 12. 2018 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 4.800.115,79 Kč Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  69 Integrovaný záchranný sys ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 11.9.2017 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:  2. výzva A2 IZS - řízení rizik Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 11. 9. 2017 do 12:00 31. 10. 2017 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 4 mil. Kč Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů Výzva j ... (více)