8. výzva B3 24.4.2019 - 31.7.2019

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 8. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:

 2. výzva B3 Prorodinná opatření

Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 24. 4. 2019 do 12:00 31. 7. 2019

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 034 025 Kč

Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele)

Výzva je vázaná na výzvu OP Z č.  047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 7)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Bc. Diana Stiborová, +420 736 237 883, stiborova@masjesenicko.cz

V 8. výzvě B3 Prorodinná opatření nebyla přijata žádná výzva

Ke stažení