7. Výzva IROP Cestovní ruch

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 24. 1. 2024  7. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

Celková výše finanční alokace 7. výzvy MAS pro IROP - Kultura - 5 200 000,00 Kč

Příjem žádosti o dotaci: od 24. 1. 2024 do 28. 2. 2024

Výše dotace95 % z celkových způsobilých výdajů

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 86 „Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD)“

Aktivita Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů);
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;
  • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 86 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/86vyzvairop).

Podání probíhá mimo MS21+. Záměr ve formátu .pdf je nutné zaslat do datové schránky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (ID: pbw67rj)

Průběžné informace poskytuje: Filip Vlachopulos, +420 605 197 805, vlachopulos@masjesenicko.cz

Seznam přijatých projektových záměrů 7. výzva - IROP - Cestovní ruch

Seznam doporučených/nedoporučených projektových záměrů k podpoře