2. Výzva IROP Základní školy

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 14. 11. 2023  2. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

Celková výše finanční alokace 2. výzvy MAS pro IROP - Vzdělávání II - 1 800 000, 00 Kč

Příjem žádosti o dotaci: od 14. 11. 2023 do 19. 12. 2023

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 48 „Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)“

Aktivita Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
  • Vnitřní konektivita škol.
  • Školní družiny a školní kluby.
  • Učebny neúplných škol

Doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí

  • Doprovodné infrastruktury školy: pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny), pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety), vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit

Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

Podání probíhá mimo MS21+. Záměr ve formátu .pdf je nutné zaslat do datové schránky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (ID: pbw67rj)

Průběžné informace poskytuje: Filip Vlachopulos, +420 605 197 805, vlachopulos@masjesenicko.cz

Seznam přijatých projektových záměrů 2. výzva - IROP - Vzdělávání II (Základní školy)