Škola pro všechny

Realizace projektu – 7/2016 až 6/2019
Dotační program – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Forma realizace – partner (žadatel - ORP Město Jeseník)

Cílem projektu je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, zejména pak vyrovnávání příležitostí dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. S tím souvisí i požadovaná změna v přístupu a nastolení pozitivních podmínek pro společné vzdělávání tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb každého žáka bylo možné vzdělávání uskutečňovat prioritně v hlavním vzdělávacím proudu. Více informací naleznete zde.