Implementace SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2019 - 2023

Cílem projektu je podpora administrativních a řídících schopností konkrétně - příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014-2020 (včt. přípravy, vyhlášení výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, následné evaluace a monitoringu SCLLD) MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, které je držitelem Osvědčení o splnění standardů. Projekt má také podpořit konkrétní osoby, které se podílejí na naplnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt navazuje na projekt "Implementace SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2015 - 2018".

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Realizace projektu - 12/2019 až 12/2023 (49 měsíců)
Dotační program - Integrovaný regionální operační program
Název výzvy - 6. výzva IROP - ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS - SC 4.2
Vyhlašovatel dotace - Ministerstvo pro místní rozvoj

Rozpočet projektu: 10 390 000,00 Kč
Finanční spoluúčast: 5% (95% dotace, nutno předfinancovat)
Název projektu: Implementace SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2019 - 2023