Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je odborným kontrolním orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Kontrolní výbor je 6 členný. Funkční období členů Kontrolního výboru je tříleté, po uplynutí této doby volí Shromáždění partnerů nové členy Kontrolního výboru. Opětovné členství v Kontrolním výboru je možné. Kontrolní výbor projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření Organizační složky MAS, kterou předkládá nejvyššímu orgánu Organizační složky MAS. Dohlíží na činnost Organizační složky MAS v souladu s právními předpisy, platnými pravidly, standardy Organizační složky MAS a SCLLD. Nahlíží do účetních knih a ostatních dokladů Organizační složky MAS týkající se její činnosti a kontroluje obsažené údaje. Svolává mimořádné jednání Shromáždění partnerů a Programového výboru, vyžadují-li to zájmy Organizační složky MAS. Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů Organizační složky a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru Organizační složky MAS. Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD). Provádí průběžný monitoring realizovaných projektů včetně plnění podmínek. Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní výbor zprávu Shromáždění partnerů o výsledcích své kontrolní činnosti a o činnosti a hospodaření Organizační složky MAS.

Složení kontrolního výboru od 2. 4. 2024 - PDF (podrobný seznam)

Složení kontrolního výboru od 1. 1. 2023 - PDF (podrobný seznam)

Složení kontrolního výbrou od 31. 3. 2020 - PDF (podrobný seznam)

Složení Kontrolního výboru od 4.4.2018 - PDF (podrobný seznam)

Složení Kontrolního výboru od 5.4.2017 - PDF (podrobný seznam)

Složení Kontrolního výboru od 5.3.2015 - PDF (podrobný seznam)

  •  Partner Obec Písečná zastoupen Ing. Janem Konečným
  •  Partner Město Žulová zastoupen Radkem Trsťanem
  •  Partner Movement z.s. zastoupen Tomášem Tylingrem
  •  Partner Nadační fond Vincenze Priessnitze, z.s. zastoupen Ing. Romanem Provazníkem
  • Petr Hledík zastoupen Petrem Hledíkem
  •  Partner Okresní agrární komora Jeseník zastoupen Ivem Kasalem
Ke stažení