Společnost MAS

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s., byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Jesenicko metodou LEADER. Zakládajícími členy jsou Sdružení měst a obcí Jesenicka (veřejný sektor), Okresní hospodářská komora Jeseník (neziskový sektor) a Priessnitzovy léčebné lázně a.s. (podnikatelský sektor). Územní působnost MAS představuje okres Jeseník, dříve spravovaný Sdružením pro Jesenicko a jeho organizační jednotkou JEMAS. Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. Od r. 2007 je LEADER jednou z os Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (osa IV. LEADER).

Členská základna MAS VP pro Jesenicko, o.p.s. se od roku 2012 rozšířila z původního počtu 7 členů na celkový počet 61 členů k 5.4.2017.  Tito členové se v letech 2013 až 2015 podíleli na tvorbě integrované strategie rozvoje území a přípravě na získávání finančních prostředků pro svou činnost metodou LEADER, nově nazývanou CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).

Další rozšíření proběhlo ke dni 4. 4. 2018, kdy se členská základna MAS VP rozšížila o další 3 členy.  Počet ke dni 4. 4. 2018 je 64 členů. 

K datu 23. 7. 2023 byla členská základna rozšířena o dalších 5 členů tj. 69 členů MAS.

Počet členů se neustále mění. K datu 1. 6. 2023 má členská základna MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. 66 členů.

Členská základna MAS VP pro Jesenicko, o.p.s. se od roku 2012 rozšířila z původního počtu 7 členů na celkový počet 61 členů v roce 2017.  Tito členové se v letech 2013 až 2015 podíleli na tvorbě integrované strategie rozvoje území a přípravě na získávání finančních prostředků pro svou činnost metodou LEADER, nově nazývanou CLLD (komunitně vedený místní rozvoj). Postupem l ... (více)

Ing. Roman Provazník - předseda správní rady mobil: 724 559 665, e-mail: provaznik@priessnitz.cz  Ing. Josef Fojtek- člen správní rady mobil: 725 131 344, e-mail: vlcice@vlcice.cz Ing. Josef Ťulpík- člen správní rady mobil: 602 524 525, e-mail: tulpik@wtc-pisecna.eu * platná od 12.11.2015

Ing. Petr Mudra - předseda dozorčí rady mobil: 725 349337, e-mail: mudra@cves.cz Roman Bican - člen dozorčí rady mobil: 733 426 649, e-mail: starosta@supikovice.cz PhDr. Silvie Pernicová  - členka dozorčí rady mobil: 734 470 747, e-mail: pernicova@sosjesenik.cz * Platné od 12.11.2015

Valnou hromadu tvoří zakladatelé a členové Společnosti (MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.)– fyzické a právnické osoby (mimo územně samosprávné celky), které splní podmínky členství stanovené Správní radou a které mají se společností uzavřenou partnerskou smlouvu.

Dokumenty MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. dne 10. 12. 2014 založila Organizační složku MAS Vinceze Priessnitze pro Jesenicko. Organizační složka byla založena na základě požadavků standardizace místních akčních skupin. Tato organizační složka zřídila povinné orgány - Shromáždění partnerů (nejvyšší orgán), Programový výbor, Výběrovou komisy a Kontrolni výbo ... (více)