Koncepční část SCLLD - příprava

Strategický dokument MAS pro nové programové období 2021-2027 bude tvořen na základě pokynů MMR (Ministerstva pro místní rozvoj). Strategie MAS budou mít jednotnou formu a budou zpracovávány dle šablony.

Tato šablona Koncepční části Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 ("Šablona SCLLD 21+") slouží jako návodná pomůcka pro místní akční skupiny ("MAS") při zpracování Strategií CLLD na programové období 2021–2027, a to v souladu s požadavky na podobu SCLLD 21+ vymezenými v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 ("MPIN"), resp. v Metodickém stanovisku ministryně pro místní rozvoj č. 12 a 14 k MPIN.

Ke stažení