OP TAK

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK)

Operační program navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. 

Cílem programu je zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých podniků (zejména MSP), zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související intenzivnější stimulace vzniku a rozvoje nových inovativních firem. 

Podporované aktivity:

  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury.
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení.

Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Výše podpory:

  • 125 tis. - 1 mil. Kč

Míra podpory:

  • 50% - malý a střední podnik (dotace dle pravidla de minimis)

Alokace na MAS:

  • 3,3 mil. Kč

Cílová skupina:

  • malý a střední podnik (definice GBER)

Způsobilé výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
  • Služby (např. web, cloud, online prvky)

Klíčová specifika a omezení:

Výzva komunitně vedeného místního rozvoje je určena pro podniky,
které se místem realizace projektu nacházejí na území místní
akční skupiny (MAS), která má schválenou strategii
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
v OP TAK.

Kontaktní osoba na MAS: Mgr. Lucie Kačor, tel: 739 462 773,
e-mail: kacor@masjesenicko.cz

Další důležité informace na jdete zde - OP TAK, API

Ke stažení