ŠABLONY III

Kdo může o dotaci požádat:
• Mateřské a základní školy
 

Jaké aktivity jsou podporovány: 
• Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální
   pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy
   pro MŠ a kariéroví poradci pro ZŠ
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků,  Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ, Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
• Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem
• Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
• Projektová výuka
• Zájmové kluby
• Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků MŠ/ZŠ

Jaká je výše finanční alokace:

Alokace výzvy: 2 730 mil. Kč

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
Maximální výše výdajů: 5 000 000 Kč
Vzorec pro výpočet podpory na subjekt:
• pro MŠ a ZŠ: 200 000 Kč na subjekt
+ (počet dětí/žáků x 1 500 Kč);
Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Kdy a jak si zažádat:
Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz), v termínu od 31.3. 2020 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 29. 6. 2021 do 14:00.

Pro vstup do Šablon III. je nutné vyplnit výstupový dotazník vztahující se k dané instituci. Zvolení minimálně jedné šablony, která bude dotazníkovým šetřením vyhodnocena jako nejslabší.
Další podmínkou je povinné zvolení šablony "Projektový den ve výuce".

Veškeré informace ke vzorovým dokumentům naleznete na  stránkách MŠMT

Ke stažení