Nová zelená úsporám Light

16.11.2022
Tento program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a pro lidi pobírající dávky na bydlení. NZÚ Light má pomoci s dílčím zateplením a renovací nízkopříjmových domácností, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou.

Oprávnění žadatelé:

  1. Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo
  • Žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
  1. Podporu nelze poskytnout na stavby, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu (svěřenské fondy, investiční fondy aj.).
  2. Podporu nelze poskytovat v případech, kdy by její poskytnutí naplňovalo znaky veřejné podpory dle Smlouvy o fungování Evropské unie.

Typ opatření

Měrná jednotka

Dotace (Kč)

Zateplení fasády

Běžný metr

6 000

Zateplení střechy

Kompletní opatření

120 000

Zateplení stropu pod půdou

Kompletní opatření

50 000

Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem

Kompletní opatření

60 000

Výměna oken

1 ks výplně

12 000

Výměna vchodových dveří

1 ks dveří

18 000

Maximální výše dotace : 150 000Kč.

DOMÁCNOST = 1 RODINNÝ DŮM

Dotace je poskytována formou Ex-ante (předem)

Bližší informace naleznete přímo na webu Nová zelená úsporám Light https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Kontaktujte nás:

Pokud si nejste jistí, zda můžete žádat nebo se nevyznáte v opatřeních NZÚ Light , můžete své dotazy směřovat na naše kolegy:

Zdeněk Nagy, DiS.
+420 730 511 866
nagy@masjesenicko.cz

Mgr. Lucie Kačor
+420 739 462 773
kacor@masjesenicko.cz

Výzva pro předkládání žádostí bude s největší pravděpodobností otevřena ke dni 9.1.2023.