Informace k plánované 5.výzvě PRV

29.06.2020
V první polovině měsíce července se chystáme vyhlásit 5. výzvu PRV, ve které mohou nově žádat také i neziskové organizace.

Tato výzva se týká nasledujícíh Fichí:

  • F1 Zemědělská produkce – podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (např. výstavba a rekonstrukce budov vč. manipulačních ploch, pořízení strojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, atd.)
  • F2 Investice do nezemědělských činností – podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj vybraných nezemědělských činností (např. stavební obnova, pořízení strojů, technologií, dále nákup vozu kategorie N1, atd.)
  • F3 Investice do zemědělských podniků – podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Jedná se hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné prvovýrobě (např. stavby, stroje a technologie v živočišné prvovýrobě, atd.)
  • F4 Rekreace v lesích – podpora projektů zaměřených na posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba, rekonstrukce stezek pro turisty, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků, atd.)
  • F6 Veřejná prostranství v obcích – podpora je zaměřena na vytváření a rekonstrukci veřejných prostranství (např. úprava povrchů, osvětlení, oplocení, venkovní mobiliář, atd.)
  • F6 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost, nově mohou žádat i neziskové organizace (rekonstrukce kulturního zařízení, pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost, atd.)

Bližší informace k jednotlivým alokacím najdete zde.